O nas

przedszkole_tomaszow_promyczek_3Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” jest placówką niepubliczną przeznaczoną dla dzieci w wieku od 2,5 lat.

Jako placówka przedszkolna spełniamy szereg restrykcyjnych wymagań m.in. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie żywienia zbiorowego oraz Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasze meble, wykładziny, zabawki, plac zabaw posiadają wszelkie wymagane atesty bezpieczeństwa.

Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00 przez cały rok kalendarzowy.

W przedszkolu realizujemy Podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z zaleceniami MEN.

Celem przedszkola jest poznawanie dziecka, jego umiejętności, zdolności i zainteresowań.

Mottem naszego przedszkola są słowa Antoniego Kępińskiego:

„Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka”

Poprzez zabawę pragniemy rozwijać potencjał naszych wychowanków, doskonalić ich umiejętności i zdolności, wspierać rozwój rozmaitych talentów dzieci.

Główne zadania przedszkola to:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i z dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną – zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 • zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 • uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 • rozwijaniu wrażliwości moralnej,
 • kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 • rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć, 
 • rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 • zapewnianiu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 • budzenie ciekawości otaczającym światem przez prowokowanie pytań i dostarczanie radości z odkrywania
 • tworzenie sytuacji pozwalających na poznawanie własnych możliwości dziecka i innych ludzi wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia
 • organizowanie działań umożliwiających poznawanie człowieka: postrzegam, myślę, czuję, działam
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach
 • dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami, stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
 • wspieranie samodzielnych działań dziecka
 • kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych
 • tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka; umożliwienie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce
 • uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

Z myślą o naszych wychowankach:

 • Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę możliwości i potrzeb.
 • Kreujemy postawy aktywne i twórczo wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozbudzamy zainteresowanie otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, jak i radzenia sobie z porażkami. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu przedszkolaków (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).
 • Zapewniamy kontakt z przyrodą, sztuką i techniką.
 • Propagujemy ekologiczne i zdrowe zasady żywienia.
 • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci.
 • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia wychowanków. w trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów.
 • Indywidualizujemy pracę z dzieć mi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

>>Pobierz kartę zgłoszeniową w formacie PDF<<