RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

DRODZY RODZICE!

Na podstawie art.24 o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.2017 (Dz.U.2014.1182) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK” s.c. Jolanta Królak, Anna Musialik w Tomaszowie Maz., ul. Żwirki i Wigury 3.

  1. Dane dzieci/rodziców zbierane są w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej.
  2. Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dzieci zbierane są w celu identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka.
  3. Dane osobowe pracowników zbierane są w celu zatrudnienia, świadczenia usług na podstawie umów cywilno prawnych, a także dotyczące osób uczących się.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych oraz ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji nauczania (Rozporządzenie MEN z dn.  29.08.2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, oraz rodzajów tej dokumentacji) Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy (art. Art. 22), jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Dane są udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Każdemu przysługuje:

  • Prawo dostępu do swoich danych
  • Prawo ich poprawiania
  • Prawo kontroli przetwarzania
  • Prawo do skorzystania z prawa informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
  • Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do  realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Pobierz Politykę prywatności w formacie PDF