Category "Żabki"

9kw.2021

Drodzy Rodzice,

W związku z wydłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 18 kwietnia 2021r. i ograniczeniach w funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, informujemy, iż:

1.Przedszkole w w/w czasie prowadzi zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg niżej załączonego harmonogramu. Wszelkie informacje nauczyciele przekazują Państwu za pośrednictwem platformy Google Classroom.
Przypominamy, iż każdy uczeń ma założone konto w domenie szkoły, do którego dostęp przekazali Państwu wychowawcy. W przypadku zagubienia danych prosimy o kontakt z wychowawca lub dyrekcją przedszkola.

2.Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego organizujemy opiekę i zajęcia dla rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych
jednostek.

3.Dodatkowo na wniosek rodzica/opiekuna prawnego przedszkole prowadzimy zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. W czasie zamknięcia przedszkola przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Z wyrazami szacunku,

Anna Musialik

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego 'PROMYCZEK’

Pismo:

PISMO ZAMKNIĘCIE 09-04-2021

Harmonogram zajęć on-line:


26mar2021

Drodzy Rodzice,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. ogranicza się w funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Informujemy, iż:

1.Przedszkole w w/w czasie będzie prowadziło zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg niżej załączonego harmonogramu. Wszelkie informacje nauczyciele będą przekazywać Państwu za pośrednictwem platformy Google Classroom.
Przypominamy, iż każdy uczeń ma założone konto w domenie szkoły, do którego dostęp przekazali Państwu wychowawcy. W przypadku zagubienia danych prosimy o kontakt z wychowawca lub dyrekcją przedszkola.

2.Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego organizujemy opiekę i zajęcia dla rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych
jednostek.

3.Dodatkowo na wniosek rodzica/opiekuna prawnego przedszkole będzie prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. W czasie zamknięcia przedszkola przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Z wyrazami szacunku,

Anna Musialik

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego 'PROMYCZEK’

Pismo:

PISMO ZAMKNIĘCIE 26-03-2021

Harmonogram zajęć on-line:


21cze2019

W środę 19 czerwca br. odbył się PIKNIK RODZINNY na zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Dzieci z grupy JEŻYKi pożegnały swoich starszych kolegów.
ŻABKI i ELFY przedstawiły program artystyczny, żegnając się tym samym z Przedszkolem.
Na Pikniku Rodzinnym bawiliśmy się wszyscy wspaniale…Wakacje uważamy za rozpoczęte – życzymy wszystkim naszym przedszkolakom słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!


30maj2019

Szanowni Rodzice zapraszamy serdecznie na zabrania, podczas których podsumujemy całoroczną pracę przedszkola, zapoznamy Państwa z arkuszem obserwacji Państwa dziecka – diagnoza końcowa.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

MYSZKI – 12 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.00
LISKI – 12 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.30
JEŻYKI – 6 czerwca 2019r. (czwartek) godz. 15.00
ŻABKI – 5 czerwca  2019r. (czwartek) godz. 15.00
ELFY – 5 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.30

Liczymy na wysoką frekwencję 🙂

Wychowawcy oraz Dyrekcja


13maj2019

Nie uda się wyrazić
Miłości żadnym wierszem.
Miłość tę zawierają
Dziecięce słowa pierwsze:
TATA – słyszy się często
MAMA – słyszy się wszędzie
Te najpiękniejsze słowa
Wyśpiewajmy raz jeszcze!!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty:
ŻABKI  15 maja (środa) godz. 10.00
ELFY 15 maja (środa) godz. 14.00
JEŻYKI 16 maja (czwartek) godz. 10.00
M 21 maja (worek) godz. 10.00
LISKI 22 maja (środa) godz. 10.00

 

 

 

 

 

 


22lut2019

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie!

 

Konkurs logopedyczny – Regulamin

„ Śmieszne minki ćwiczącej rodzinki cz. II”

 

Celem konkursu jest:

 • motywowanie do wspólnej zabawy i pracy logopedycznej;
 • zaangażowanie do budowania i utrwalania prawidłowej artykulacji;
 • zaangażowanie do budowania kompetencji językowych;
 • zaangażowanie dzieci, rodziców, nauczycieli i logopedów do rozwoju mowy i języka;
 • umożliwienie dzieciom z trudnościami w mówieniu prezentacji swoich umiejętności, talentów i aktywności plastycznej.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu są: mgr Anna Bekus (logopeda) i mgr Agata Garbacz (neurologopeda) z Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Tomaszowie Maz.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego „Promyczek”.
 3. Temat konkursu to: „Śmieszne minki ćwiczącej rodzinki cz. II”.
 4. Format pracy: praca plastyczna lub zdjęcie+praca plastyczna; technika dowolna.
 5. Praca ma przedstawiać dziecko i minimum jednego członka rodziny. Osoby te powinny wykonywać dowolne ćwiczenie logopedyczne.
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę (wypełnić drukowanymi literami): imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę grupy.
 7. Prace mogą być wykonane pod opieką członka rodziny.
 8. Termin składania prac do gabinetu logopedycznego bądź do wychowacy grupy – 8 marca 2019 r.
 9. Komisja powołana przez Organizatora konkursu wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 10. Komisja oceniać będzie przede wszystkim: stopień zaangażowania w ćwiczenie logopedyczne przedstawione na pracy konkursowej, walory humorystyczne zdjęcia, poziom trudności techniczno–plastycznej pracy adekwatny do wieku dziecka.
 11. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 marca 2019 roku.

Zapraszamy!!!

Anna Bekus i Agata Garbacz

oraz

Dyrekcja i Nauczyciele


11sty2019

BABCIU, DZIADKU
Do PROMYCZKA na występy zapraszamy,
I życzenia Wam składamy:
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
Uśmiechów na co dzień,
I dużo radości!!!

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na uroczystości,
z okazji Waszego Święta,
które odbędą się w następujących terminach:

MYSZKI – 21 stycznia 2019r. (poniedziałek) godz. 10.00
LISKI – 22 stycznia 2019r. (wtorek) godz. 10.00
JEŻYKI – 23 stycznia  2019r. (środa) godz. 10.00
ŻABKI – 24 stycznia 2019r. (czwartek) godz. 10.00
ELFY – 24 stycznia  2019r. (czwartek) godz. 14.00

Przedszkolaki, Wychowawcy oraz Dyrekcja